ᐱᔭᕇᖅᓯᔾᔪᒻᒥᒃ ᐸᐃᑉᐹᖅᑖᕆᑦ!

ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕇᖅᑭᑦ? ᐅᕘᓇ ᐃᓯᕆᑦ

  • ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ! ᐊᑭᖃᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ.

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓕᒫᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.

  • ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ

ᐅᓇ ᓇᕿᒋᐊᓕᒃ ᓇᕿᓪᓗᒍ, ᐊᖏᖃᑎᒋᔭᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖁᑎᑎᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓃᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒃᑲᑦᑎᒍᑦ.